Anlita elektriker

Att anlita en elektriker kosta och det är tämligen dyrt jämfört med andra hantverkares timdebitering. Det beror på att tillgången är begränsad med nyutbildade elektriker och att äldre elektriker gått i pension. Återväxten har sjunkit vilket speglas i timpriset för utfört arbete. Ofta ligger kostnaden på 5–600 kronor i timmen. Men trots detta försök inte utföra arbetet själv om du inte är behörig, det kan kosta mer än det smakar. Dåliga installationer och felaktiga dragningar kan bli till ett bekymmer och kan ställa till med allvarliga olyckor. Kostnaderna uppväger riskerna, priset för ett bra och korrekt utfört arbete är värt priset. Dessutom skall det bli snyggt och estetiskt, och proffs sköter den saken bäst. Elektriska arbeten är den typ av hantverksarbeten som hushållen anlitar allra mest. Dels så är ett hus behäftat med elektriska dragningar som kan liknas med ett garnnystan som stickas till tröja. Elrör döljs i väggar varigenom det löper en myriad av ledningar. Rätt tråd skall ledas till rätt uttag eller ljusknapp. Det krävs utbildning och kunskap för att göra både reparationer och installationer korrekt

Skillnader i behörighet

Elsäkerhetsverket är den myndighet som ställt upp de riktlinjer som gäller för utbildning av elektriker. Utbildning sker på många platser i Sverige, dels genom företag men även kommunala yrkesskolor. Högre kunskaper om ellära erhåller man på högskolor och universitet, på en ingenjörsutbildning.

För att erhålla behörighet krävs dels teoretisk utbildning och flera års erfarenhet från olika typer av arbete med eldragningar och installationer. Denna praktiska erfarenhet får en elev under arbete tillsammans med behörig elektriker.

Detta regleras genom av regeringen fastställd elinstallatörsförordning. Den högsta certifieringen där man får utföra alla sorters arbete heter AB – allmän behörighet med ett par undergrupper beroende på antal volt. Den lägre klassen är BB – begränsad behörighet finns i tre klasser där den lägsta är behovsprövat. Certifierade elektriker har dessutom en av de högsta lönerna bland Landsorganisationens (LO) medlemmar.